Verwijzers

Welke hulp en hoe aanmelden? Regio West-Brabant West heeft de Jeugdhulpcatalogus ontwikkeld voor professionals van de lokale toegang. Als er specialistische jeugdhulp ingezet moet worden voor een jeugdige, biedt deze Jeughulpcatalogus een overzicht van het aanbod van de gecontracteerde zorgaanbieders en hun contactgegevens. Het vertrekpunt is de zorgvraag van de jeugdige.

Aanmelden

Ouders en kinderen kunnen zich aanmelden voor open jeugdhulp van Almata. Daarvoor is een verwijsbrief nodig of de beschikking van een gemeente. Als hulpverleners een aanmelding doen, gaan we ervan uit dat het met toestemming is van de betrokkenen. Bij kinderen tot 16 jaar is toestemming van de gezaghebbende ouders of voogd nodig. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf toestemming geven. Voor gesloten jeugdhulp is een uitspraak van een kinderrechter nodig. Het aanmeldteam van Almata kan hierover verder informeren.

Jeugdzorg Plus

Als een jongere aangemeld wordt als potentiele JeugdzorgPlus cliënt, dan komt er altijd een CTB (civiel trajectberaad). Hierbij wordt met de jongere, zijn of haar systeem, de verwijzer / jeugdprofessional en de onafhankelijke voorzitters van de CTB bepaald hoe het zorgtraject er uit komt te zien van de jongere. Ook wordt gezocht naar de best passende zorg en het beste uitstroomperspectief op langere termijn. Deze CTB kan toch door de complexiteit van de problematiek of andere inhoudelijke redenen, leiden tot een opname in de JeugdzorgPlus. Er zal altijd een kleine kerngroep jongeren zijn die deze vorm van jeugdhulp nodig blijven hebben. Echter, door de poortwachtersfunctie van de CTB en de inzet van bijvoorbeeld de maatwerkregisseur, zal er sneller gezocht worden naar andere, vaak maatwerk oplossingen. De jongeren die niet naar de JeugdzorgPlus gaan, krijgen een van de andere behandeltrajecten aangeboden. Dat kan residentieel, ambulant, of een combinatie van die twee zijn. Hier ligt de toekomstige uitdaging voor Almata. De afbouw van het gebruik van de JeugdzorgPlus om te bouwen ten behoeven van open- en ambulante zorg die in eigen beheer wordt uitgevoerd.