TOV-groep

De TOV-groep is te vinden op de locatie de Driekant in Roosendaal.  Het is een residentiële setting  met 24-uurs begeleiding voor jongeren tot 18 jaar.

De TOV-groep kan staan voor :   

Ter overbrugging
Ter oriëntatie van …
Ter observatie van …

Op de TOV-groep is plaats voor vijf crisisplekken en zes observatie / oriëntatie plekken.

Oriëntatieplek 
Dit is een plek die kan worden ingezet als er nog geen duidelijkheid is over de toekomst van de jongere. Tijdens de oriëntatieperiode wordt gekeken wat een geschikte woonvorm zou kunnen zijn voor de jongere.

Daginvulling
De jongeren op de TOV-groep hebben een daginvulling en daardoor een vast dagritme. Als de jongere geen daginvulling heeft, moet die er zo snel mogelijk komen.Tot die tijd zorgt de TOV-groep voor een dagstructuur.

De jongeren volgen een individueel traject afhankelijk van hun hulpvraag.

Samen
Het TOV-team werkt samen met een trajectbegeleider, acute zorg, gz-psycholoog en als dat nodig is met een psychiater. Wij willen ouders altijd  betrekken bij het traject van hun kind. Om stappen te zetten in het traject zoeken we de samenwerking met het omliggende netwerksysteem.

Aanmeldingen crisisplekken
Bij problemen binnen het gezin of leefomgeving en ouders/verzorgers en de jongere er met elkaar niet uitkomen, kan er een crisissituatie ontstaan. In een crisissituatie moet zo snel mogelijk ingegrepen worden voor de veiligheid van het kind/jongere en het gezin.
Op de TOV-groep kan zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag een beroep worden gedaan. Spoedeisende zorg (SEZ) en Spring kunnen een aanmelding doen. Samen met de groep maakt het SEZ en Spring de afweging of de TOV-groep een passende tijdelijke oplossing is. 

Wanneer een jongere op TOV-groep geplaatst wordt voor een crisisplek, wordt ook acute zorg ingezet. Samen met de jongere en ouders/verzorgers wordt bekeken of terug naar huis/netwerk mogelijk is.
Crisisplaatsing kan een kans bieden op verandering. Het doel hiervan is het bieden van rust, veiligheid en structuur.

Aanmelding observatie
Soms is onvoldoende duidelijk waarom het de jeugdige even niet lukt om de grip en regie terug te krijgen op de omgang met anderen en het dagelijkse functioneren. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen aangemeld worden voor een observatieplek binnen Almata. Voordat tot plaatsing wordt overgegaan wordt samen met een trajectbegeleider en de jeugdprofessional (en overige betrokkenen ) besproken wat nader onderzocht zou moeten worden en waar men inzicht in zou willen krijgen. Tevens kan een aanvraag worden gedaan voor een psychodiagnostisch onderzoek. Almata biedt maatwerk zodat deze aansluit bij de observatievraag.

Hoe werkt de observatieperiode?
De observatieperiode duurt 3 maanden. In deze periode werken de jeugdzorgwerkers van Almata met de methodiek van het dialoogmodel. De observatie vindt plaats op de vlakken: omgeving, relationeel, gedrag, lichamelijk, emotioneel en gedachten. Ook de krachten en de aandachtsgebieden van de jongere komen aan bod. Na deze observatieperiode volgt een adviserend verslag. Welke begeleiding is passend en welke woonvorm is geschikt voor de jongere?