Almata

Almata kent verschillende open groepen. De open groepen bevinden zich in Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Moerstraten. 

Binnen het beschermd wonen traject ligt de nadruk zoveel mogelijk op het stabiliseren van de jeugdige, het bieden van veiligheid in het kader van ontwikkeling en wordt er gewerkt aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen de maatschappij. Jongeren richten zich overdag op dagbesteding, zoals onderwijs en werk. Op de woonvoorziening focussen deze jongeren zich middels de groepsbegeleiding en individuele begeleiding op het vergroten van hun zelfstandigheid. De woonvoorzieningen kenmerken zich doordat ze midden in een wijk staan. 

Zelfhulp en toenadering zoeken is een ‘must’ voor een constructieve samenwerking op een open groep. Middels deze samenwerking leren jongeren bijvoorbeeld het activeren van het eigen netwerk, het leren omgaan met financiën en het krijgen/ behouden van zinvolle dagbesteding 

Uit de praktijk is gebleken dat de overstap vanuit jeugdzorg+ naar andere reguliere groepen te groot is voor sommige jongeren. De open groep Columbus van Almata biedt hiervoor een passende tussenstap. Voor de jongeren die vanuit de geslotenheid worden aangemeld betekent dit dat het terrein, manier van werken en personeel al bekend is. Binnen de open groep kan therapie en behandeling gewoon doorgaan, terwijl er gewerkt wordt aan vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarnaast is externe instroom van een andere open setting of thuis ook prima mogelijk om structuur, ritme en rust te verkrijgen en te werken aan de gedragsproblematiek alsook het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Een plaatsing in de open groep van Via Almata betekent minder risico op een mislukte plaatsing in een vervolgvoorziening en meer kans op een soepel en succesvol vervolg.

Waarom Open groep?

 • Beoogd resultaat: Succesvolle doorstroom naar vervolgaanbod/-voorziening of, indien van toepassing, terug naar huis. (Succespercentages 2018; 50%, 2019; 80%)
 • Begeleiding/behandeling om het probleemgedrag te verminderen en een reëel toekomstperspectief te ontwikkelen. Door het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 
 • Veilige vertrouwde omgeving, structuur en continuïteit van zorg, onderwijs en dagbesteding.
 • Werken aan gedragsproblematiek, meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid waarin toegewerkt wordt naar begeleid zelfstandig wonen. 
 • Continuering van behandeling in de bekende omgeving zonder de vrijheidsbeperkende en controlerende maatregelen van Jeugdzorg+;
 • Voorkomen (her)plaatsing (gesloten)jeugdzorg
 • Samenwerkingsverbanden met o.a. Stichting Inzet Voor Zorg, De Viersprong, GGZ WNB, Idris/Amarant, De La Salle, SDW, Juvent, Open Door, G.I.’s en voorliggend veld

Doelgroep
(LVB-)Jongeren van 8 tot ongeveer 23 jaar met (ernstige) gedragsproblematiek die op basis van jeugdbepaling/arrangement bij ons kunnen verblijven. 

Inclusie

 • LVB
 • (ernstige) gedragsproblemen
 • 8 – ca 23 jaar
 • Jongens en meisjes
 • Intrinsiek gemotiveerde jongere

Exclusie

 • Manifeste psychiatrische problematiek die begeleiding/behandeling uitsluit (bijv. acute psychoses)
 •  Verslavingsproblematiek die begeleiding/behandeling uitsluit
 •  Zware pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Ernstige autistisch spectrum stoornis
 • Suïcidaal (indien reden van aanmelding)
 • Ernstig seksueel overschrijdend gedrag
 • Ernstige agressieregulatie problematiek

Zorg

 • Onderwijs of dagbesteding buiten de groep.  Er wordt hier wel ondersteuning bij geboden indien nodig.
 • Wanneer geïndiceerd: ondersteunend aanbod in de vorm van  therapieën of trainingen.
 • Begeleiding en behandeling op basis van een in samenspraak met betrokkenen (jongere, ouders/verzorgers, (gezins)voogd/jeugdzorgwerker) opgesteld hulpverleningsplan.
 • Ouders/verzorgers worden betrokken bij de behandeling/begeleiding.
 • Wanneer geïndiceerd: Begeleiding van ouders/verzorgers gedurende het verblijf gericht op terugkeer jongere naar huis en/of richting begeleid wonen.
 • Wanneer geïndiceerd: begeleiding in de thuissituatie na terugkeer jongere.
 • Gemiddeld verblijf tussen 1 jaar en 2 jaar; altijd zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

Aanmelding
De toeleiding kan vanuit diverse hoeken middels het invullen van het aanmeldformulier:

 • Vrijwillige aanmelding vanuit gemeente, wijkteam, gezin etc.
 • Doorstroming jongeren uit gesloten groepen Almata na beëindiging  van de machtiging.
 • Jongeren van andere orthopedagogische centra. Machtiging gesloten jeugdzorg is niet vereist. 

Bovenstaande instroom kan ook op basis van een arrangement met voorwaardelijke machtiging

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Open groep

Zorgleefplan

Binnen 6 weken na plaatsing zal er samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers een zorgleefplan worden gemaakt. Hier zullen de doelen in worden opgenomen die je met je jeugdprofessional hebt afgesproken. Dit zijn de doelen waar wij samen met jou mee aan de slag gaan! 

TIjdens je traject binnen Almata Open kan er ook gebruik worden gemaakt van interne of externe behandelingen wanneer dit nodig is. 

Signaleringsplan

Samen met je begeleiding maak je een signaleringsplan. In dit plan beschrijf jij wat je nodig hebt in de verschillende fases. Van fase 0 - totale ontspanning tot aan fase 5 - escalerende spanning. Zowel begeleiding als jij zelf leert hierdoor beter om te gaan met jouw opbouwende spanning en wat jou helpt om weer terug naar fase 0 of 1 te komen. 

Netwerkanalyse

Tijdens je verblijf binnen Almata vul je samen met je begeleider een netwerkanalyse in. Je kijkt naar je eigen netwerk en benoemd welke mensen en positieve invloed op jou hebben en bij wie je terecht kan met welke vragen. Welke mensen staan dicht bij jou? Welke mensen kunnen jou helpen met bijvoorbeeld praktische zaken of emotionele ondersteuning bieden? 

Tussenevaluatie

Ongeveer na 5 maanden ga je samen met je begeleider en eventueel andere belangrijke betrokkenen je zorgleefplan evalueren. Je geeft je doelen een cijfer van 0 - niet behaald tot aan 3 - doel is behaald. Sommige doelen zijn misschien te groot en deze kunnen tijdens de evaluatie aangepast worden. 

Eindevaluatie

Aan het einde van je indicatie evalueer je samen met begeleiding en eventueel andere belangrijke betrokkenen op de gestelde doelen. Welke stappen heb je gezet? Wat vond je nog moeilijk of waar ben je ontzettend trots op? Ook bespreek je in dit gesprek of je nog een verlenging nodig hebt of dat de zorg afgesloten kan worden. Dit wordt ook altijd besproken met je betrokken jeugdprofessional of voogd. 

Oprechte belangstelling