Almata. Oprechte belangstelling.

Over Almata

De medewerkers van Almata bieden hulp aan jongeren en gezinnen. Samen werken we aan een nieuw begin voor jou en je omgeving. Ook als het heel moeilijk wordt of niet meteen lukt, blijven wij naast je staan. En altijd met oprechte belangstelling.

Onze visie

IN DE MISSIE STAAT DE JONGERE CENTRAAL

Wij zijn er voor jou, de jongere die meer zorg nodig heeft dan anderen je kunnen bieden. Als jeugdhulp-specialist ondersteunen wij jou in je ontwikkeling, werken we samen aan een nieuw perspectief en aan vertrouwen in de toekomst. Zodat jij, met dat vertrouwen, veilig mee kunt doen in de maatschappij.

Behandelplan

Behandelvisie

Almata is er voor jongeren met complexe gedragsproblemen, ook als er sprake is van psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. Wij zien deze jongeren niet als probleemjongeren, maar gaan juist samen met hen op zoek naar de mogelijkheden en dingen die wél goed gaan en die wél kunnen.

Waarom werken bij Almata?

Werk jij in de jeugdzorg (of met jeugd?) en heb jij het gevoel dat het anders kan? Of eigenlijk dat het anders moet en kan je je ideeën niet kwijt? Dan is Almata op zoek naar jou! Almata heeft een nieuwe kijk op jeugdzorg en zoekt medewerkers die daar in mee willen gaan..

 • Oprechte belangstelling, voor de jongere, omgeving en jou als medewerker
 • Samen met de jongere hun omgeving, met de focus op (t)huis
 • Maatwerk
 • Kleinschalig
   

Het Huis van Almata

Cliëntenparticipatie

Leefklimaat

Veiligheid en een goede, open groepssfeer zijn belangrijk bij Almata. Er is een positief en open leefklimaat als de begeleiding de jongere helpt en naar hem of haar luistert, de jongere dingen leert die zinvol zijn voor de toekomst, de regels eerlijk zijn en er een prettige, veilige sfeer hangt op de behandelgroep. Wat daarbij helpt is dat je elkaar leert kennen en dat je elkaar begrijpt. Daar helpt onze behandelmethodiek schemagerichte gerichte benadering bij, omdat daar veel aandacht is voor structuur, spel, plezier en autonomie. Maar ook behandelen in kleine groepen.

Op dit moment werkt Almata in behandelgroepen met ongeveer acht tot tien jongeren. Ons voornemen is om kleinere groepen te maken. In een kleinere groep zijn er minder prikkels en leren de jongeren (en begeleiders) elkaar beter kennen en is er meer betrokkenheid. Er wordt gewerkt met duidelijke uitgangspunten waar iedereen zich aan kan houden. Zo wordt er een gezinssituatie nagebootst. In het project Kleinschaligheid werken we aan een omgeving waar jongeren en groepsleiding samen veilig in kleinere groepen kunnen wonen en werken.

In het project Verminderen van Middelen en Maatregelen wordt gewerkt aan zo min mogelijk (fysiek) ingrijpen en goede oplossingen zoeken om dat te voorkomen

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

Gezinsgericht werken

Almata vindt het heel belangrijk om jongeren, samen met hun ouders en opvoeders, te betrekken bij de behandeling. Zij kennen hun kind het beste! Samen kunnen we nagaan wat er voor heeft gezorgd dat de rechter een machtiging gesloten heeft afgegeven. En samen kunnen we plannen bedenken hoe we dat in de toekomst gaan voorkomen. Ouders zijn welkom. Almata wil de komende jaren meer en intensiever investeren in de gezinsaanpak. Dat doet Almata door het project Gezinsgericht werken.

Doel van het project is:

 • dat iedere medewerker beseft en uitstraalt dat ouders onlosmakelijk verbonden zijn met hun kind en daarom een belangrijke plek hebben in de behandeling en begeleiding bij Almata;
 • dat Almata zich ontwikkelt en zich inzet voor gezinsgerichte therapieën en behandelingen;
 • dat ook als voorafgaand aan de behandeling (verblijf) bij Almata of als dit is gestopt, Almata betrokken blijft bij de jongere en het gezin. Dit geldt net voor, tijdens en kort na de duur van de machtiging.

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

Cliëntenparticipatie

Almata vindt het heel belangrijk om een stem aan de jongere te geven. Wat vinden zij nu van hun tijdelijke huis? Welke zorg willen zij? Hoe willen de jongeren geholpen worden en hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Maar we vinden ook de mening van hun ouders, vrienden of voetbalcoach belangrijk. De mening van de jongere en hun ouders kunnen we op verschillende manieren vragen. Wat de beste manier is, zoeken we samen met de jongere en ouders uit. Almata laat zich ook inspireren door ketenpartners die er al verder mee zijn.

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

Schemagerichte benadering

Bij Almata werken we op een schemagerichte manier met de jongeren. Met deze methode vinden we de juiste aansluiting bij de jongere, waardoor de moeilijkheden niet verder toenemen, maar juist afnemen. De schemagerichte benadering gaat er vanuit dat iedereen tijdens zijn jeugd bepaalde patronen ontwikkelt. De gedragsproblematiek van onze jongeren is ontstaan door een structureel gemis aan lichamelijke en emotionele basisbehoeften. Het gemis van deze behoeften heeft gemaakt dat onze jongeren ongezonde denk en-gevoelspatronen hebben ontwikkeld met vaak probleemgedrag als gevolg. Vanuit dit gedachtegoed wordt de SGB gebruikt om zowel jongeren als medewerkers een gemeenschappelijke taal en handvaten te geven om met die complexe gedachtes, gevoelens en gedragingen op gezonde wijze om te kunnen gaan. We vinden het belangrijk dat iedere medewerker de SGB binnen zijn functiegebied de taal snapt. Van administratief medewerker tot directeur van groepsleider of docent tot manager behandeling!

De komende 2 jaar borgen we de SGB bij Almata op zo’n manier dat deze voort kan blijven bestaan. Daarnaast integreren we het SGB model verder door de organisatie en de werkzaamheden van een ieder heen.

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

Wat heb jij nodig?

Met het project Matched Care kijken we hoe we alles kunnen organiseren voor onze jongeren. Dat kan bij Almata zijn, maar misschien ook wel thuis of op school.

Iedere jongere is uniek en heeft een eigen verhaal. Dat betekent ook dat de jongere die bij Almata wordt behandeld recht heeft op de meest passende behandeling. Dus de behandeling waar jij wat aan hebt! Almata heeft veel verschillende jongeren in behandeling en natuurlijk kunnen we niet alle specialismen hebben. Als er heel veel aan de hand is, dan vragen we hulp van andere jeugdhulpaanbieders. Daar maken we goede afspraken over.

Therapieën
Diagnostiek; bepalen wat jij nodig hebt
Cognitieve Gedragstherapie
Systeem/gezinstherapie
Sociale vaardigheden training
Schema therapie
EMDR
Narratieve schrijftherapie
Vaktherapie
(beeldend, muziek en psychomotorische therapie)
Geweldloos verzet
Attachment Based Family Therapy

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

ThuisBest

Eén van de zorgtrajecten van Almata is ThuisBest. ThuisBest is een bijzondere vorm van hulp voor jongeren van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen. De jongeren hebben ernstige gedragsproblemen op meerdere leefgebieden (agressie, spijbelen, plegen van delicten, drugsgebruik, omgang met verkeerde vrienden) en hun veiligheid is ernstig in het geding. De jongeren zijn bijvoorbeeld agressief of lopen weg. Voor de veiligheid van de jongeren en de gezinnen blijven deze jongeren eerst 6 tot 8 weken bij Almata. Op dag 1 van plaatsing wordt er gestart met MultiSysteem Therapie (MST) met ouders thuis.

Jongeren werken in ThuisBest aan hun eigen schoolopdrachten en lopen hierdoor niet achter met schoolwerk. In het project ThuisBest focust Almata zich op de volgende onderdelen:

 • Meer bekendheid van ThuisBest bij jongeren, ouders en verwijzers.
 • Kwaliteit van het zorgtraject verhogen en gaan voor een erkenning bij Nederlands Jeugdinstituut, zodat het een erkende behandeling wordt.

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

Doorlopende behandellijn

Als je bij Almata behandeld wordt, is dat tijdelijk. De focus van Almata ligt op het wegnemen van de risico’s die een gevaar vormen voor de jongeren of een ander. Als de risico’s of zorgen zijn afgenomen en kans op succes in een niet-gesloten setting weer groot genoeg is, kun je doorstromen naar (liefst) huis of een andere vervolgsetting. Hoe gaan we daar komen en wie doet wat? Dat bepalen we samen met jou en je ouders of opvoeders.

Het streven is dat iedere jongere, zijn ouders of opvoeders en professionals (jeugdprofessionals, jeugdconsulenten en gezinsmanagers)samen aan tafel zitten voordat een jongere geplaatst wordt voor een behandeling bij Almata. Dat overleg heet een Civiel Trajectberaad (CTB). Alle betrokkenen doen daar aan mee om zo goed mogelijk te kunnen bespreken hoe het behandeltraject er op hoofdlijnen uit zou moeten zien. In het project CTB gaan we verder uitwerken hoe die bespreking eruit gaat zien en welke afspraken er worden gemaakt. Ook als je niet meer bij Almata verblijft, vinden we het belangrijk om contact te houden. Doet iedereen nog wat afgesproken is? Een vaste medewerker van Almata blijft het traject volgen. Dat is de Maatwerk Regisseur. De Maatwerk Regisseur staat klaar voor de jongere en het gezin, maar ook voor de verwijzers. Hij kan vragen beantwoorden en tips geven. Hoe de Maatwerk Regisseur dat het beste kan doen, wordt uitgewerkt in het project Maatwerk Regisseur.

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

School

Almata vindt school heel belangrijk! School legt een goede basis voor je toekomst. De vraag is wat voor soort onderwijs dat moet zijn. Iedere jongere is uniek en daar past ook een passend onderwijsaanbod bij. Je kunt denken aan gewoon onderwijs, maar ook aan praktijkonderwijs, stage of een vorm van onderwijs dat er heel anders uitziet dan je gewend bent. Het gaat om onderwijs of een daginvulling dat past bij iedere jongere die bij Almata behandeld wordt. Dat doet Almata samen met Het Olivijncollege van Koraal.

Almata en Het Olivijncollege streven naar een leef- en leeromgeving, waarbij onderwijs en zorg goed samenwerken, zodat de jongere daar het meeste aan heeft. We werken ook heel nauw samen met de eerdere school en de school waar de jongere na Almata naar toe gaat. Hoe we dat het beste kunnen doen, hebben we beschreven in het project Gespecialiseerde daginvulling.

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

Koraal

FC Chill staat voor vrije tijd

Voor jongeren die binnen jeugdhulp verblijven, is het niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden naar leuke vrijetijdsactiviteiten. Almata helpt jongeren om te ontdekken welke activiteiten binnen de organisatie mogelijk zijn en welke daarbuiten. We luisteren goed naar de jongeren. Waar hebben ze zin in? Welke activiteiten hadden ze thuis? Sport? Creatief bezig zijn? Als het mogelijk is, kunnen jongeren zich buiten Almata aansluiten bij een sportvereniging of andere club waar hobby’s kunnen worden uitgeoefend.

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

Almata

Missie: Wij zijn er voor jou, de jongere die meer zorg nodig heeft dan anderen je kunnen bieden. Als jeugdhulpspecialist ondersteunen wij jou in je ontwikkeling, werken we samen aan een nieuw perspectief en vertrouwen in de toekomst. Zodat jij, met dat vertrouwen, veilig mee kunt doen in de maatschappij. Dat doen we samen met jouw omgeving, met andere organisaties en vooral Samen met Jou!

De belangrijkste kernwaarden voor Almata:

 • Kwaliteit van zorg en oprechte belangstelling: We gaan voor 100% voor de jongeren en gezinnen waar we mee werken.
 • Veiligheid: We bieden veiligheid voor jongeren, hun netwerk en de maatschappij
 • Ontwikkeling: Door begeleiding, behandeling en onderwijs kunnen jongeren een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren.
 • Meedoen: Jongeren kunnen weer naar hun familie en hebben zicht op werk of school. Jongeren doen weer mee aan de maatschappij.

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

De Almatezer

Medewerkers die goed zijn toegerust op hun werkzaamheden én met plezier naar hun werk gaan: dát vindt Almata heel belangrijk en daarin wordt ook geïnvesteerd door opleidingen, trainingen en goede arbeidsvoorwaarden en werksfeer. Medewerkers van Almata zijn oprecht geïnteresseerd in jongeren en gezinnen. Almata selecteert medewerkers die écht passen bij de organisatie en 100% passen bij hoe Almata jongeren en gezinnen wil helpen. De Almatezers respecteren wie je bent en ondersteunen je in je ontwikkeling. Ze bieden jongeren veiligheid en structuur. Ze geven de jongeren de ruimte om te groeien en maken ook plezier. De medewerkers van Almata staan naast de jongeren en hun gezin. Ook als het heel moeilijk wordt. Er is altijd weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. De medewerkers van Almata werken aan de toekomst, samen met jou!

Wil je meer weten over Almata? Neem dan contact op met de projectsecretarissen via
huismail@viajeugd.nl, of vul het formulier in.

Ik heb geleerd om grenzen te stellen.

“Ik en mijn twee vriendinnen noemden onszelf de drie musketiers. We hebben alle drie bij Almata gezeten, maar zij zijn al weer weg. Ik ben echt veranderd sinds ik bij Almata ben.

Oprechte belangstelling